Gaeilge for Parents

Below are some useful Gaeilge phrases, and their pronunciation, used throughout the school day in Scoil Oilibhéir.

 

Mornings/ Ar Maidin

1. Hello= Dia dhuit Answer= Dia’s Muire duit

                (Dee-aa gwit)         (Dee-aa-iss mw-uir-ah gwit)

 

2. Who are you?= Cé tusa? Answer= I am _____/ Is mise________

                               (Kay tu-suha)                                   (Iss mi-sheh)

 

3. How are you? = Conas atá tú?

                                 (Kun-is a- taw too)

 

4. I am good/ I am not good and you? = Táim go maith/ Nílim go maith agus tú féin?

                                                                        (Taw-m guh moh/ Neel og-is too fayen)

 

5. I am good/ alright= Táim go diail

                                        (Taw-m guh deal)

 

6. I am tired = Tá tuirse orm

                         (Taw tear-sha or-om)

 

7. I am so cold! = Táim préachta leis an bhfuacht!

                              (Taw-m prey-ek-ta lesh an vuacht)

 

8. It’s raining= Ta sé ag cur báistí/ Tá sé ag stealladh báistí

                           (Taw shay egg cur bah stee)

 

9. Good bye = Slán leat/ Slán go fóill

(Slawn- lat/Slawn guh foel)

 

School time/ Am scoile

10. What room are you in?= Cén seomra ina bhfuil tú?

                                                   (Cane show-mra in-a will too)

 

11. I am in ____ class = Táim I rang a _____

                                           (Taw-m ih wrong a _____)

 

12. Can I get the _____ please? = An bhfuil cead agam an ____ a fháil?

                                                             (Un will cyad ag-um un _____ a oil)

 

13.Give me the ____ = Tabhair/Tabhairgí dom an ______

                                          (Tour/Toura-gee dum an_____)

 

14. Can you help me? = An gcabhróidh  tú liom?

                                          (Un cow-row-ig too lum)

 

15.I don’t know = Níl a fhios agam

                               (Neel a is a-gum)

 

16.Can I give out the ______? = An féidir liom na ____ a thabhairt amach?

                                                          (Un fayder lum na ______ a hoort a-mock)

 

17. Take out your Math/ English book = Tógaigí amach bhur leabhair mata/ béarla

                                                                        (Toe-ga-gee a-mock vur lah-wur matt-a/ bare-la)

 

18. I found it=Tá sé faighte agam

                         (Taw shay fiy-ta ag-um)

 

19.It is hard/ easy-= Tá sé deacair/ éasca

                                    (Taw shay dea-cur/ ay-sca)

 

20.I made a mistake = Rinne mé botún

                                        (Rin-a may but-oon)

 

21. May I get the _______? = An bhfuil cead agam an/na ______ a fháil, más é do thoil é?

                                                       (Uh will ki-ad uh-gum uhn/ nuh _____ a awl, maw shay duh- hul ay)

 

22. I don’t understand teacher = Ní thuigim a mhúinteoir

                                                           (neeh hig-um a voon-tor)

 

23. Do you/ you (pl.) remember the_____? = An cuimhin leat/ libh ar?

                                                                                    (uhn kween lat / liv er)

 

Lunch/ Yard Time- Am lóin/ Am clóis

24. What happened? = Cad a tharla?

                                        (Kad a horla)

 

25. I fell in the yard= Thit mé sa chlós

                                      (Hit may suh kloes)

 

26. Take out your lunch= Tógaigí amach bhur lón

                                              (Toe-ga-gee   am-ok   vur loen)

 

27.Can you open it please? = An osclóidh tú é seo?

                                                    (Uhn us-klo-ig too ay shu)

 

28.Throw it to me! = Caith chugamsa é!

                                     (Kah  koomsa ay)

 

29. Give me the ball = Tabhair dom an liathróid

                                      (Tur dum uhn lee-roed)

 

30.Do you want to play with me/us? = Ar mhaith leat súgradh liom/ linn?

                                                                    (Aer mah lat soo-gra lum/ling)

 

31. I forgot my lunch= Dhein mé dearmad ar mo lón

                                      (Yen may der-ood  aer muh loen)

 

32. I am starving! = Tá ocras an domhain orm!

                                  (Taw uk-rus uhn dow-en uh-rum)

 

33. I am thirsty =Tá tart orm

                              (Taw tart -uh-rum)

 

34. Did you see what happened? = An bhfaca tusa céard a tharla?

                                                             (Uhn va-kah tu-sah kay-rd a hahr-la)

 

35. That was so funny! = Bhí sé an-greanmhar ar fad!

                                           (Vee shay uhn- granvuhr er fod)

 

Useful phrases

36. Do you like? = An maith leat

                                (Uhn moh lat)

 

37. I like/ I love /I do not like= Is maith liom/ Is breá liom/ Ní maith liom

                                                       (Is moh lum / Is braw lum/ Nee moh lum)

 

38. I am happy = Tá mé ar muin na muice/ Tá áthas orm

(Taw may er mwin nuh mwika / Taw aw-hiss urm)

 

39. I am angry = Tá fearg orm

                              (Taw fah-rig urm)

 

40. I am excited = Tá sceitimíní orm

(Taw shkeh-ti-mee-nee urm)

 

41. Look at my one= Féach ar mo cheann

                                     (Fay-uk er muh kee-an)

 

Designed By